Wielkie otwarcie Akademii Efektywnych Badań Przedklinicznych

Mając świadomość wyzwań związanych z odkrywaniem nowych substancji medycznych i ich zastosowaniem w medycynie oraz konieczności aktualizacji wiedzy dotyczącej zagadnień zmieniających się wymogów prowadzenia badań przedklinicznych, PACTT we współpracy z firmą Pfizer otwiera Akademię Efektywnych Badań Przedklinicznych PACTT – PFIZER.

Celem jest podnoszenie świadomości polskich naukowców z dziedzin okołomedycznych oraz pracowników ośrodków naukowo-badawczych i centrów transferu technologii polskich ośrodków akademickich w zakresie najnowszych europejskich procedur i wymogów formalnych prowadzenia badań przedklinicznych, a tym samym prowadzenie badań zgodnie z zapotrzebowaniem największych firm farmaceutycznych, co będzie miało wpływ na nawiązywanie szerszej współpracy na polu naukowo-biznesowym.

Maksymalizację korzyści płynących z udziału w projekcie zapewni uczestnikom przeprowadzenie Ankiety Potrzeb, która ma na celu zdiagnozowanie najważniejszych i najbardziej aktualnych problemów związanych z prowadzeniem przez nich badań przedklinicznych. Wyniki ankiety posłużą do dopasowania programu skoleń do realnych potrzeb uczestników Akademii.

Efektem projektu ma być zwiększenie zakresu i efektywności prowadzonych badań oraz podniesienie poziomu komercjalizacji wyników badań dostarczanych przez polskie ośrodki naukowo-badawcze, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu konkurencyjności polskich wynalazków na arenie międzynarodowej, a dalszej perspektywie do przyspieszenia rozwoju gospodarczo-społecznego kraju.

W celu zapewnienia najwyższej jakości edukacyjnej przy projekcie powołana zostanie Rada Naukowa, której zadaniem będzie przeprowadzenie dwuetapowej rekrutacji beneficjentów projektu (ocena formalna i merytoryczna) oraz nadzór merytoryczny nad programem i przebiegiem szkoleń.Dowiedz się więcej